Malmö Nämndemannaförening

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2021.

Medlemsantal

Medlemsantal uppgår per den siste december till 125 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.
År 2019 hade föreningen 113 medlemmar och år 2020 126 medlemmar.
Information har skickats ut till samtliga medlemmar.

Styrelsens sammansättning

  • Eva-Christine Winqvist, ordförande
  • Krister Wahlström, vice ordförande
  • Elisabeth Flemming, kassör
  • Rolf Wernbro, sekreterare
  • Stefan Grechner, ledamot
  • Mariette Ljunggren, ersättare
  • Karin Graner, ersättare
 

Revisorer

  • Viveka Hägg, ordinarie
  • Esma Gicic, ordinarie
  • Greta Rafstedt, ersättare
 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 11 augusti 2021 på Malmö Tingsrätt. Innan det  sedvanliga årsmötet höll polismästare Mattias Sigfridsson, från Polisområde Malmö ett föredrag om Polisens arbete i Malmö och hur man bedömer läget där just nu.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

Till ordförande på 1 år valdes Eva-Christine Winqvist.

Till kassör på 2 år valdes Elisabeth Flemming.

Val av en ordinarie ledamöter på 2 år. Omval av Krister Wahlström.

Val av ersättare för 1 år. Omval av Mariette Ljunggren och Karin Graner.

Val av valberedning varav en sammankallande.

Christer Persson, Marie Andersson och Peter Lidman, samtliga på 1 år med.

Christer Persson som sammankallande.

 

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Ekonomi

Föreningen ekonomi är god. Utgående eget kapital för 2020, 112.859 kronor och för 2021, 114.817 kronor.

Medlemsmöten

Tyvärr har 2021 varit ett mycket problematiskt år på grund av corona-pandemi och det mesta har varit stängt i landet.
Några medlemsmöte blev det dock.

En ruskig vandring med ciceron Jacques Schultze.

Vi har också besökt häktet med 2 olika grupper.

Även besök på Rosengård Polisstation där vi träffade polisens hundgrupp.

En digital föreläsning kunde genomföras 16 september, Egenmäktighet med barn. Rådman Sonja Persson-Wallin, verksam vid Halmstads Tingsrätt, föreläste.

Våra mötet var besökta av ett stort antal medlemmar.

Vår förhoppning är att 2022 kan ge oss möjligheter att kunna genomföra våra tidigare planerade möten.

Vårt 50 års jubileum

Malmö stad bjöd in oss till Rådhusets Knutssal för att fira vårt 50 års jubileum.

Detta var mycket uppskattat och ett stort antal medlemmar övervarade detta.

Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund, NRF, som arbetar för Nämndemännens villkor och är ansvariga utgivare av tidningen Nämndemannen.

Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF.

Styrelsen vill  avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat förtroende.

Malmö den 12 januari 2022-01-12

Ordförande
Eva-Christine Winqvist

Vice ordförande
Krister Wahlström      

Kassör
Elisabeth Flemming

Sekreterare
Rolf Wernbro

Ledamot
Stefan Grechner

Ersättare 
Mariette Ljunggren

Ersättare
Karin Graner

Endast för administratörer