Malmö Nämndemannaförening

Stadgar för Malmö Nämndemannaförening

Föreningen bildad den 20 maj 1970. Stadgarna antagna vid sammanträde med förtroendenämndemännen den 2 april 1970. Fastställda vid allmänt sammanträde den 20 maj 1970. Reviderade 24 februari 1988, reviderade IO februari 1994, reviderade 9 februari 1999, reviderade 10 februari 2003, reviderade 11 februari 2004, reviderade 15 februari 2012, reviderade 12 februari 2020.

§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att fungera som organ för information och samråd. Information sker bl a genom föredrag studiebesök, kurser, diskussioner och avser att i första hand belysa förändringar i lagstiftningen och tillämpningar i påföljder, vilka påverkar anförtrott uppdrag.

Samråd avser kontakt med rättens ledning att gälla trivselfrågor och regler som gäller nämndemännens tjänstgöring.

§ 2 Föreningens namn och firma

Föreningens namn och firma är Malmö Nämndemannaförening med organisationsnummer 802501-9293. Föreningen är partipolitiskt obunden.

§ 3 Medlemskap och avgifter

Medlemskap erhålles av nämndemän i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar inom Malmö. Medlemskap erhålles genom erläggande av vid föregående årsmöte fastställd medlemsavgift. Fd nämndemän äger rätt att kvarstå som medlem.

Genom styrelsens försorg föres förteckning över antalet medlemmar. Föreningen är ansluten till Nämndemännens Riksförbund.

§ 4 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som väljs på årsmötet.

Ordförande väljs av årsmötet på 1 år.

Kassör väljs av årsmötet på 2 år.

Övriga ordinarie styrelseledamöter väljs av årsmötet på 2 år. Året då kassör väljs, väljs en övrig styrelseledamot, övriga år två styrelseledamöter.

Ersättare väljs av årsmötet på 1 år.

Till styrelsen kan adjungeras annan medlem för särskilda uppdrag, som exempelvis kursverksamhet eller studieresor. Det åligger styrelsen att på bästa sätt främja föreningens ändamål, föra protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden samt att handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta årsberättelse och kassaredovisning avseende kalenderår.

§ 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter och räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av 2 vid årsmötet valda revisorer, vilka ska lämna revisionsberättelse vid årsmötet.

§ 7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Medlemmarna ska erhålla personlig kallelse senast 2 veckor före mötet. Kallelse kan göras digitalt via e-mail.

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller om framställan därom göres av minst 1/4 av föreningens medlemmar.

Beslutsrätt vid årsmöte har medlem som erlagt föregående årsavgift, samt den som erlagt innevarande årsavgift senast till årsmötet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i övriga frågor genom ordförandens utslagsröst. Votering vid val skall vara sluten om någon så begär. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

Årsmötets föredragningslista skall upptaga följande punkter:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av årsmötets funktionärer
 4. a) ordförande
 5. b) sekreterare
 6. c) 2 justerare tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 9. Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av
 13. a) ordförande — 1 år
 14. b) kassör för 2 år och styrelseledamot för 2 år alternativt 2 styrelseledamöter för 2 år
 15. c) 2 ersättare — 1 år
 16. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för 1 år
 17. Val av valberedning på 3 personer för 1 år, varav I är sammankallande
 18. Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 19. Av styrelsen framlagda förslag
 20. Av medlemmarna inlämnade förslag
 21. Övriga frågor, ej av beslutskaraktär
 22. Mötets avslutning

Förslag under punkterna 13 och 14 skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december, så att de kan sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte, efter förslag av styrelse eller enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december och skall meddelas föreningens medlemmar genom kallelsen till årsmötet.

Beslut om fastställande eller ändring av stadgarna kan endast fattas om 2/3 av de vid årsmötet närvarande så önskar.

§ 9 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan ske under förutsättning att förslag om detta tillsänts medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Beslut kan fattas endast om 2/3 av närvarande medlemmarna så röstat.

Föreningens tillgångar tillfaller Nämndemännens Riksförbund. Dessa tillgångar skall återgå till föreningen vid eventuell rekonstruktion.

Endast för administratörer