Malmö Nämndemannaförening

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avgeföljande årsberättelse för 2020.

Medlemsantal 

Medlemsantal uppgår per den siste december till 126 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.
År 2018 hade föreningen 106 medlemmar och är 2019 113 medlemmar.
Information har skickats ut till samtliga medlemmar.

Styrelsens sammansättning

  • Eva-Christine Winqvist, ordförande
  • Krister Wahlström, vice ordförande
  • Elisabeth Flemming, kassör
  • Rolf Wernbro, sekreterare
  • Stefan Greschner, ledamot
  • Mariette Ljunggren, ersättare
  • Karin Granér, ersättare

 

Revisorer

  • Viveka Hägg, ordinarie
  • Esma Gicic, ordinarie
  • Greta Rafstedt, ersättare 

 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 12 februari 2020 på Malmö Tingsrätt. Efter sedvanligt årsmöte höll bombtekniker Olle Hansen, från Polisområde Malmö ett föredrag om Relaterade brott till bombningar.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

Till ordförande på 1 år valdes Eva-Christine Winqvist.

Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Omval av Rolf Wernbro och StefanGreschner.

Val av två ersättare för 1 år. Omval av Mariette Ljunggren och nyval av Karin Granér.

Val av valberedning varav en sammankallande Christer Persson, Marie Andersson och Peter Lidman. samtliga på 1 år med Christer Persson som sammankallande.

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Utgående eget kapital för 2019, 107 256 kronor och för 2020, 112.859 kronor.

Medlemsmöten

Vi har under tidigare år haft ett stort utbud av medlemsmöten. Tyvärr har 2020 varit ett mycket problematiskt år på grund av corona-pandemi och det mesta har varit stängt i landet.

Ett medlemsmöte blev av En historisk vandring: Det hemliga Malmö. Var besökt av ett stort antal medlemmar.

Vår förhoppning är att 2021 kan ge oss möjligheter att kunna genomföra våra tidigare planerade möten.

Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund, NRF, som arbetar för nämndemännens villkor och är ansvariga utgivare av tidningen Nämndemannen.

Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF.

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat förtroende.

Malmö den 16 juni 2021

Ordförande
Eva-Christine Winqvist

Vice ordförande
Krister Wahlström

Kassör
Elisabeth Flemming

Sekreterare
Rolf Wernbro

Ledamot
Stefan Greschner

Ersättare
Mariette Ljunggren

Ersättare
Karin Granér

Endast för administratörer