Malmö Nämndemannaförening

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2019.

Medlemsantal

Medlemsantal uppgår per den siste december 2019 till 113 medlemmar.
Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.
År 2017 hade föreningen 107 medlemmar och år 2018, 106 medlemmar.

Information har skickats ut till samtliga medlemmar.

Styrelsens sammansättning

 • Eva-Christine Winqvist, ordförande
 • Stefan Greschner, vice ordförande
 • Elisabeth Flemming, kassör
 • Rolf Wernbro, sekreterare
 • Krister Wahlström, ledamot
 • Mariette Ljunggren, ersättare
 • Stefan Rosholm, ersättare

 

Revisorer

 • Berit Sjövall, ordinarie
 • Berit Zaar, ordinarie
 • May Börjesson, ersättare

 

Valberedningen

 • Christer Persson, sammankallande
 • Nadja Strand
 • Marie Andersson

 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 13 februari 2019 på Malmö Tingsrätt. Efter sedvanligt årsmöte höll kriminalreportern vid Sydsvenskan Joakim Palmkvist ett föredrag om kriminaliteten i Malmö.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

Till ordförande valdes Eva-Christine Winqvist för 1 år. Val av kassör för 2 år valdes Elisabeth Flemming. Till ledamot på två år valdes Krister Wahlström.

Val av två ersättare för 1 år. Om val av Mariette Ljunggren och nyval av stefan Rosholm.

Revisorerna Berit Sjövall och Berit Zaar valdes som ordinarie för 1 år och som ersättare valdes May Börjesson.

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

Utgående eget kapital 2018, 88 738 kronor och 2019, 107 256 kronor.

Medlemsmöten

27 mars 2019                       Malmö Stads ungdomsgrupp informerade om bl a Ungdomstjänst.

24 april 2019                         Dan Granvik berättade om gryningspyromanen Ulf Borgström.

29 maj 2019                          Gränsskyddet Lernacken

13 juni 2019                          Lagmannen Eva Wendel Rosberg informerade.

14 och 15 augusti 2019      Kriminalvårdsanstalten Tygelsjö. Mötet fick delas på två dagar, mycket välbesökt.

26 september 2019              Polisens bedrägericenter informerade.

23 oktober 2019                   Medborgarskolan informerade om tolkutbildning.

28 november 2019               Räddningstjänsten Syd, Brandstationen City.

Medlemsträffarna har under året varit mycket välbesökta och uppskattade. 
Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund, NRF, som arbetar för nämndemännens villkor och är ansvariga utgivare av tidningen Nämndemannen.

Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF som förbundssekreterare.

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat förtroende.

Malmö den 15 januari 2020-01-13

Ordförande                                               Vice Ordförande
Eva-Christine Winqvist                            Stefan Greschner

Kassör                                                        Sekreterare
Elisabeth Flemming                                 Rolf Wernbro

Ledamot
Krister Wahlström

Ersättare
Mariette Ljunggren                                  Stefan Rosholm

Endast för administratörer