Malmö Nämndemannaförening

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2018.

Medlemsantal

Medlemsantal uppgår per den siste december 2018 till 109 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.
År 2016 hade föreningen 89 medlemmar och år 2017 107 medlemmar.
Information har skickats ut till samtliga nämndemän.

Styrelsens sammansättning:

 • Eva-Christine Winqvist, ordförande
 • Stefan Greschner, vice ordförande
 • Elisabeth Flemming, kassör
 • Rolf Wernbro, sekreterare
 • Jonas Nilsson, ledamot
 • Krister Wahlström, ersättare
 • Mariette Ljunggren, ersättare
 

Revisorer:

 • Berit Sjövall, ordinarie
 • Berit Zaar, ordinarie
 • May Börjesson, ersättare
 

Valberedning:

 • Gertie Olsson, sammankallande
 • Greta Rafstedt
 • Roland Hellborg
 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 15 februari 2018 på Malmö Tingsrätt. Efter sedvanligt  årsmöte informerade inbjudna lagman Eva Wendel-Rosberg, Thomas Nilsson och Emelie Undall-Behrend om Nämndskansliets arbete.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

Till ordförande valdes Eva-Christine Winqvist på 1år. Till ledamot på 2 år valdes Stefan Greschner och Rolf Wernbro. Ledamot, fyllnadsval på 1 år valdes Jonas Nilsson. Till ersättare på 1 år valdes Krister Wahlström och Mariette Ljunggren.

Revisorerna Berit Sjövall och Berit Zaar valdes som ordinarie för 1 år och som ersättare valdes May Börjesson för 1 år.

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

Utgående eget kapital 2017, 102 064 kronor och 2018, 88.738 kronor.

Medlemsmöten

27 mars och 10 april     Kvinnoanstalten i Ystad.

30 maj                              Polisstationen Rosengård med hundgruppen.

18 juni                              Tullen information om droger.

24 augusti                       Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

24 september                 Projektet Tryggare Malmö. Miljöförvaltningen.

27 oktober                       Föreläsning med Annika Östberg i Göteborg.

29 november                   Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum.

Medlemsträffarna har under året varit mycket välbesökta och uppskattade.

Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund, NRF som arbetar för nämndemännens villkor och är ansvarig utgivare av tidningen Nämndemannen. Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF. Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat förtroende.

Malmö 2019-01-09

Ordförande                                                           Vice ordförande

Eva-Christine Winqvist                                       Stefan Greschner

Kassör                                                                  Sekreterare

Elisabeth Flemming                                            Rolf Wernbro

Ledamot

Jonas Nilsson

Ersättare                                                               Ersättare

Krister Wahlström                                              Mariette Ljunggren

Endast för administratörer