Malmö Nämndemannaförening

Start > Om föreningen > Verksamhetsberättelse 2018

 Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2018.

 

Medlemsantal

Medlemsantal uppgår per den siste december 2018 till 109 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.

År 2016 hade föreningen 89 medlemmar och år 2017 107 medlemmar.

Information har skickats ut till samtliga nämndemän.

 

Styrelsens sammansättning

Eva-Christine Winqvist, ordförande

Stefan Greschner, vice ordförande

Elisabeth Flemming, kassör

Rolf Wernbro, sekreterare

Jonas Nilsson, ledamot

Krister Wahlström, ersättare

Mariette Ljunggren, ersättare

 

Revisorer

Berit Sjövall, ordinarie

Berit Zaar, ordinarie

May Börjesson, ersättare

 

Valberedning

Gertie Olsson, sammankallande

Greta Rafstedt

Roland Hellborg

 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 15 februari 2018 på Malmö Tingsrätt. Efter sedvanligt  årsmöte informerade inbjudna lagman Eva Wendel-Rosberg, Thomas Nilsson och Emelie Undall-Behrend om Nämndskansliets arbete.

 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

 

Till ordförande valdes Eva-Christine Winqvist på 1år. Till ledamot på 2 år valdes

Stefan Greschner och Rolf Wernbro. Ledamot, fyllnadsval på 1 år valdes

Jonas Nilsson. Till ersättare på 1 år valdes Krister Wahlström och Mariette Ljunggren.

 

Revisorerna Berit Sjövall och Berit Zaar valdes som ordinarie för 1 år och som ersättare valdes May Börjesson för 1 år.

 

 

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

Utgående eget kapital 2017, 102 064 kronor och 2018,   88.738 kronor.

 

Medlemsmöten

27 mars och 10 april     Kvinnoanstalten i Ystad

 

30 maj                                Polisstationen Rosengård med hundgruppen

 18 juni                                Tullen information om droger

 24 augusti                         Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

 24 september                   Projektet Tryggare Malmö.  

                                              Miljöförvaltningen

 27 oktober                         Föreläsning med Annika Östberg i

                                              Göteborg

 29 november                     Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt

                                               Centrum

 Medlemsträffarna har under året varit mycket välbesökta och uppskattade.

 

Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund, NRF som arbetar för nämndemännens villkor och är ansvarig utgivare av tidningen Nämndemannen.

Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF.

 Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat förtroende.

 

Malmö 2019-01-09

 

 

Eva-Christine Winqvist                                         Stefan Greschner

Ordförande                                                           Vice ordförande

 

Elisabeth Flemming                                               Rolf Wernbro

Kassör                                                                   Sekreterare

 

 Jonas Nilsson

Ledamot

 

 Krister Wahlström                                                Mariette Ljunggren

Ersättare                                                               Ersättare